Ăn cơm nhà vác ngà.


Thời quân Minh cai trị nước ta ngày xưa, nhân dân thường phải đem theo gạo nước lên rừng tìm ngà voi, săn chim trả, xuống bể bắt đồi mồi, mò ngọc trai cho quân Minh. Tình cảnh rất là cực khổ. Bởi vậy mà nhân dân uất ức đã theo vua Lê Lợi đứng lên đánh đuổi quân Minh. Ăn cơm nhà vác ngà voi là câu tục ngữ tả cảnh khổ của nhân dân thời bấy giờ. Nay người ta thường mượn câu này để nói bóng việc làm không có lương bổng gì.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953