Ăn cà ngồi cạnh vại cà,
Lấy anh thì lấy đến già mới thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001