Ăn được, ngủ được là tiên,
Không ăn, không ngủ mất tiền thêm lo.


Khảo dị:
Ăn được, ngủ được là tiên,
Không ăn, không ngủ tiền vứt đi.
Ăn được, ngủ được là tiên,
Không ăn, không ngủ mất tiền phải lo.
Ăn được, ngủ được là tiên,
Chẳng ăn, chẳng ngủ mất tiền thêm lo.
Ăn được, ngủ được là tiên,
Chẳng ăn, chẳng ngủ tiền vất đi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)