Ăn ít ngon nhiều.


Phàm ăn thức gì, ăn ít thì thấy ngon miệng, ăn nhiều quá thì thấy ngán, mất ngon. Đó là nghĩa đen. Nghĩa bóng câu này có ý nói ở đời không nên tham lam, tham lam quá có khi mất ăn, cứ bằng lòng nhận phần ít ỏi thì bao giờ cũng chắc chắn hơn là ôm đồm định ăn to.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953