Áo trắng em mặc cho xinh
Có hai phượng lộn trong mình bay ra
Áo anh trắng chéo trắng tà
Cái cúc cũng trắng nữa là cái khuy
Anh lấy em về, em đổi màu đi
Nhuộm đi nhuộm lại ra thì màu lương
Phòng khi bước chân ra đường
Thiên hạ tỏ tường kẻ ngắm người trông
Gái kia nhuộm áo cho chồng
Cho thoả tấm lòng rày ước mai ao!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001