Áo mặc sao qua khỏi đầu.


Câu này ý nói con cái không được cãi ý cha mẹ.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897