Mây kéo mưa tuôn gió thổi ào
Cõi bờ nguy ngập biết là bao!
Trời xanh quá hại dân đen nọ,
Đất trắng còn cho nước bạc vào!
Nỡ để non sông chìm đắm thế,
Đành trông sóng gió dập vùi sao?
Thuyền từ còn đợi ai đưa nữa?
Lặn lội cùng nhau cứu vớt nhau.


Hy Doãn
Tiếng Dân 11-11-1931