Ơi những kẻ kiếm tìm!
Tình yêu
là Sự thật
đi tìm Chân Lý
Và Chân Lý nơi anh
lúc kiếm tìm
khi đón nhận
khi chở che
Tình yêu
sẽ định đoạt tấc yêu


Nguồn: Nhà tiên tri, Khalil Gibran, NXB Thời đại, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)