Từ bên kia chưa có ai trở lại
Để tôi hỏi: "Bên kia là thế nào?"
Người ta chết, thế là im...mãi mãi
Không ai trả lời tôi - Buồn sao!


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)