Tri thức cuộc đời như cốc rượu nồng say
Nhưng không phải ai cũng được uống cốc này
Mà muốn uống, than ôi, ta phải trả
Cho thầy học của chúng ta mọi giá


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)