Tình yêu cho ta bài tập:
Hai ta phải sống một nhà.
Hoá ra ta chẳng gặp may
Phải giải bài ra thật khó.

Hai ta, ai là có lỗi,
Tóc ai bạc trắng thái dương, -
Biết nói gì hơn. Nhưng ta
Đứng suốt tám năm bên bảng.

Chia tay... Nghẹn đầy nước mắt
Không, đây không phải nước mắt, mà là máu hai ta!
Đôi ta giống hai học sinh
Chịu không tìm ra đáp số
Xoá đại bài tập tình yêu.