Gió tụ tập trên trời
Cơn hồng phong mờ sớm
Tình yêu kia lần nữa
Trỗi dậy từ xưa về
Ngăn chậm kề cái chết


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)