Động Hải đò đêm sắp ghé cùng
Một làn trong trẻo nước mênh mông
Mái chèo lấp loáng xen con sóng
Đèn cá bồng bềnh trải mặt sông
Triều vỗ mạn thuyền cao lại thấp
Gió đưa tiếng hát rõ rồi không
Người hầu chợt tỉnh, thuyền vào bến
Vầng đỏ ban mai chiếu giữa dòng.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)