Xóm lẻ quạnh hiu nắng xế tà
Ai người cho rượu biết đem qua
Ánh dương vùn vụt dường tên nỏ
Râu tóc bù xù tựa cỏ hoa
Nào hiểu hết ngày rồi tận tháng
Mới tường trách bạn hãy chê ta
Tự cười mình giống thân Tề nữ
Ăn ngủ đông tây thảy gọi nhà.


Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)