Dọc ngang thế đất thuở xa xôi
Sừng sững Hoành Sơn dải núi đồi
Mấy dặm thành dài vươn ngợp cỏ
Một phương vách đứng dựng ngang trời
Hồng hoang in dấu chân người cổ
Dào dạt vỗ bờ sóng biển khơi
Ngoảnh ngắm lưng đèo sao thấy lạ
Bắc Nam hai ngả dốc chia đôi.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)