25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 14:52

近龍州

遠隔龍州三十里,
已聞炮響與機聲。
越南民眾真英勇,
抗戰必勝建國必成。

 

Cận Long Châu

Viễn cách Long Châu tam thập lý,
Dĩ văn pháo hưởng dữ cơ thanh.
Việt Nam dân chúng chân anh dũng,
Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành.

 

Dịch nghĩa

Cách xa Long Châu ba mươi dặm,
Đã nghe tiếng đại bác vang dội và tiếng máy bay gầm rú.
Dân chúng nước Việt Nam thật là anh dũng,
Kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công.


29-3-1950

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Còn cách Long Châu ba chục dặm,
Nghe tàu bay rú, pháo gầm rung.
Nhân dân nước Việt anh hùng thật,
Diệt thù, dựng nước ắt thành công.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Ba mươi dặm cách Long Châu
Rền vang đại bác, ào ào máy bay
Nhân dân ta dũng cảm thay,
Dẹp thù, dựng nước có ngày thành công!

35.00
Trả lời