21/09/2023 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cận Long Châu
近龍州

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 14:52

 

Nguyên tác

遠隔龍州三十里,
已聞炮響與機聲。
越南民眾真英勇,
抗戰必勝建國必成。

Phiên âm

Viễn cách Long Châu tam thập lý,
Dĩ văn pháo hưởng dữ cơ thanh.
Việt Nam dân chúng chân anh dũng,
Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành.

Dịch nghĩa

Cách xa Long Châu ba mươi dặm,
Đã nghe tiếng đại bác vang dội và tiếng máy bay gầm rú.
Dân chúng nước Việt Nam thật là anh dũng,
Kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công.

Bản dịch của Phan Văn Các

Còn cách Long Châu ba chục dặm,
Nghe tàu bay rú, pháo gầm rung.
Nhân dân nước Việt anh hùng thật,
Diệt thù, dựng nước ắt thành công.
29-3-1950

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Cận Long Châu