Thuyền cô đơn, bãi tây chim đậu
Ánh trăng thanh soi thấu Động Đình
"Hồi nhạn phong", cố hương tình
Không còn thấy nữa, bặt tin tức nhà

tửu tận tình do tại