15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/11/2019 06:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 26/11/2019 19:08

The great things of the Lord

Oh Lord of mine and humankind!
My knowledge is Yours
My soul is Yours
My body is Yours
My talent is Yours
All things are Yours
I do not have anything in the world
What I do ask, what do I want
When Your idea not on me
Everything is empty
Every my step, every my road, every my thought by Lord
I do not dare to live by my act
Those are my childish things in Your church
You has covered me all my life
The sun or the rain; the storm or the dangers
The world has left me but You do not
How may I live If not You?
The Heaven and Hell are Yours
I will give you praise, both day and night
Both joyfulness or sadness
Because I know well about You, the Lord has never left me
You knew yesterday, today and future I will be so how
You have measured my mind and seen everything round me
Oh God, You will destroy the enemies of mine, they will not stand up when they are against me!
You gave me time when I am young to serve You
And when I will be older and older, I will also serve you
To end the breath,
I will return to You and live with You
I will forget thi sins of everybody like the flying fog and being the air
Let my life be tested and let me pass the miserable things
You are the Spring of my spirit and soul and body
It is You are very hot or it is You are very cold. It is You, it is You are the Great Father in the cosmos
Beacause of us Jesus Christ died on th cross to save the humankind
I Pray to God, The Name of The Lord is the One of Almighty.


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Ôi, Đức Chúa Trời của tôi và loài người!
Kiến thức của tôi là của Ngài
Linh hồn của tôi là của Ngài
Cơ thể của tôi là của Ngài
Tài năng của tôi là của Ngài
Tất cả mọi thứ là của Ngài
Tôi không có gì trên thế giới
Tôi hỏi gì, tôi muốn gì
Khi ý tưởng của Ngài không phải về tôi
Mọi thứ đều trống rỗng
Từng bước chân của tôi, mọi con đường của tôi, mọi suy nghĩ của tôi bởi Chúa
Tôi không dám sống theo hành động của mình
Đó là những điều trẻ con của tôi trong nhà thờ của Ngài
Ngài đã bao bọc tôi suốt cuộc đời
Nắng hay mưa; những cơn bão hay những nguy hiểm
Thế giới đã rời bỏ tôi nhưng Ngài thì không
Làm thế nào tôi có thể sống nếu không phải là Ngài?
Thiên đường và Địa ngục là của Ngài
Tôi sẽ khen ngợi Ngài, cả ngày lẫn đêm
Cả niềm vui hay nỗi buồn
Bởi vì tôi biết rõ về Ngài, Chúa chưa bao giờ rời xa tôi
Ngài biết hôm qua, hôm nay và tương lai tôi sẽ thế nào
Ngài đã đo lường tâm trí của tôi và nhìn thấy mọi thứ xung quanh tôi
Chúa ơi, Ngài sẽ tiêu diệt kẻ thù của tôi, họ sẽ không đứng lên khi họ chống lại tôi!
Ngài đã cho tôi thời gian khi tôi còn trẻ để phục vụ Ngài
Và khi tôi sẽ già hơn, tôi cũng sẽ phục vụ Ngài
Để kết thúc hơi thở,
Tôi sẽ trở về với Ngài và sống với Ngài
Tôi sẽ quên đi tội lỗi của mọi người như sương mù bay và thành không khí
Hãy để cuộc sống của tôi được thử thách và để tôi vượt qua những điều khốn khổ
Ngài là mùa xuân của tinh thần và linh hồn và thể xác của tôi
Chính Ngài rất nóng hoặc rất lạnh. Chính Chúa, chính Chúa là Người Cha vĩ đại trong vũ trụ
Vì chúng ta, Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá để cứu loài người
Tôi cầu nguyện với Chúa, Danh của Chúa là Đấng toàn năng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

耶和华的大事

哦,我的主宰和人类!
我的知识是你的
我的灵魂是你的
我的身体是你的
我的才华是你的
万物都是你的
我世上没有任何东西
我要问的,我想要的
当你的想法不在我身上
一切都是空的
我的每一步,每条路,主的每一次思想
我不敢凭自己的行为生活
那是你教会里我的幼稚事
你一辈子都掩盖了我
阳光或雨水;暴风雨或危险
世界离开了我,但你没有
如果没有,我该如何生活?
天堂与地狱是你的
无论白天还是黑夜,我都会赞美您
喜乐与悲伤
因为我对你很了解,所以主从未离开过我
你知道昨天,今天和未来,我将如何
你已经衡量了我的想法,看到了我周围的一切
哦,上帝,您将消灭我的敌人,他们在与我对抗时不会站起来!
你小时候给我时间为你服务
当我越来越老时,我也会为您服务
结束呼吸
我会回到你身边与你同住
我会忘记所有人的罪恶,例如飞雾和空气
让我的生活经受考验,让我度过悲惨的事情
你是我精神,灵魂和身体的源泉
这是你很热还是很冷。是你,这是你是宇宙中的伟大父亲
因为我们耶稣基督死在十字架上以拯救人类
我向上帝祈祷,耶和华的名是全能的。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

하나님의 위대한 것들입니다
(Pan Guo Yu)

(교정: 한대사)

오! 저와 인류의 하나님!
저의 지식은 주님의 것입니다.
저의 영혼은 주님의 것입니다.
저의 몸은 주님의 것입니다.
저의 재능은 주님의 것입니다.
모든 것이 주님의 것입니다.
저는 세상에 아무것도 없습니다.
제가 원하는 것이 무엇인지 물어봅니다.
주님이 저를 생각하지 않으실 때, 어떤 것도 의미가 없습니다.
저의 걸음들이, 저의 모든 길들이, 저의 모든 생각이 주님 때문입니다.
저는 감히 저의 뜻대로 살지 못합니다.
그것은 주님안에 있는 저의 부족한 생각들입니다.
주님은 저의 전 인생을 감싸주셨습니다.
뜨겁든지, 비가 오든지, 폭풍들이든지, 위험들이든지
세상은 나를 버렸지만,
주님은 그렇지 않았습니다.
주님이 아니라면 제가 어떻게 살 수 있겠습니까?
천국과 지옥이 주님의 것입니다.
저는 밤낮으로 기쁘든지, 슬프든지 언제나 주님을 찬양할 것입니다.
왜냐하면 저는 한번도 저를 멀리하지 않으시는 주님을 잘 알기 때문입니다.

주님은 어제도, 오늘도, 내일도 제가 어떨 것인지를 알기 때문입니다.
주님은 저의 마음을 달아보셨고, 저의 모든 것을 보셨습니다.
오 주님! 주님은 저의 원수를 소멸할 것입니다. 그들이 저를 대적할 때, 서지 못할 것입니다.
주님은 저에게 어릴 때, 주님을 섬기도록 시간을 주셨습니다.
목숨이 다하기까지,
저는 주님께 돌아가, 주님과 살 것입니다.
저는 안개가 날아 공기가 되듯이 모든 사람들의 죄를 잊을 것입니다.
제 인생을 시험하시고, 괴로움을 이기게 하옵소서!
주님은 정신, 영혼과 육체의 봄입니다.
주님은 너무 덥고, 너무 차갑습니다. 주님은 당신은 매우 덥거나 매우 춥습니다. 주님은 우주에서 위대하신 아버지입니다.
주 예수 그리스도께서 인류를 사람을 구원하기 위해 십자가에서 죽으셨습니다.
전능하신 주님의 이름으로 기도합니다.


Cái Bè, Tiền Giang, 26 tháng 11 năm 2019
15.00
Trả lời