Ăn ở hai lòng dối gạt nhau
Làm giàu bất nghĩa sẽ tàn mau
Hiu hiu bếp vắng lo đời khổ
Lặng lẽ nhà thưa nghĩ phận sầu
Lác đác mưa rơi, nghiêng đọt duối
Liêu xiêu gió thổi, lắc cành ngâu
Lòng tham vạn thuở xui đau đớn
Chịu kiếp nghèo xơ nát cả đầu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019