Giá ta nhún xuống là đôi dép
Cho mộng thành trăng luôn có đôi
Thì hồn đâu thể là luẩn quẩn
Tháo cột riêng thôi một vòng đời!

Giá mỗi trăm bề là giác cả
Đâu hề cay đắng dệt phôi pha
Mùa tim sáng tối loay hoay nở
Vàng héo bên trong cả tuổi già!

Giá biển là rượu xanh như ngọc
Ta chuốc cho mình cân não say
Đặt mối bận lòng trên môi ý
Và chẳng than van chốn mê đầy!


Cái Bè, Tiền Giang, 2021