Đất Hoài thơm cỏ nhớ
Ngàn dặm lại về đông
Sông rộng non Ngô hiện
Rừng xưa chim Việt mong
Sen thơm chèo lữ thứ
Mai điểm áo phiêu bồng
Bao khách Giang Đông ấy
Tài danh khó sánh ông


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)