Rau ruộng quanh nhà cỏ,
Nước tời chân núi xa
Tránh sương cắt giàn đỗ,
Trước gió nhịp đung đưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.