Rời thành đi ngắm cỏ tươi xanh
Xa tới bên rừng ngắm núi xuân
Vi Đỗ nhà nhà nên lẽ đến
Sáng nay chỉ có một ngày nhàn.