Chỉ đem xuân trả rượu
Đều có mệnh xin hoa
Chỉ biết kìm tin ngựa
Chẳng hay lỡ chuyến xe.