May nhờ cành nhánh tự cây đứng
Chẳng muốn dây leo thêm quấn vào
Người cạnh chẳng tìm cách giải gốc
Nói chơi hoa mới hơn hoa xưa.