Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 21/10/2018 06:45 bởi tôn tiền tử
Hà Mộng Quế 何夢桂 tự Nham Tẩu 岩叟, hiệu Tiềm Trai 潛齋, người Thuần An (nay là Hàng Châu Chiết Giang) cuối đời Tống, đỗ tiến sĩ năm Hàm Thuần thứ nhất (1265), làm phán quan quận sự Đài Châu, quan đến đại khanh Đại Lý tự, thấy nhà Tống nguy ngập, biết mình không làm nên việc gì, thác bệnh lui về. Sang nhà Nguyên, vời nhiều lần không ra. Tác phẩm có Tiềm Trai tập.