Nhận hoàng cúc phú gửi hôm qua
Cắt chắp thành câu những cánh hoa
Tay áo nghe hương còn vẫn đượm
Gió tây thổi lạnh chẳng phôi pha

tửu tận tình do tại