Nước lặng của trời
nhánh cành tiếng vọng

Nước lặng của nước
chiếc lá chùm sao

Nước lặng môi em
dày đặc nụ hôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)