Em mất thế gian – vào một ngày!
Có ai tìm thấy hỏi có ai?
Dải Ngân hà chắc anh biết đấy
Buộc ràng quanh nó ở trên mây.

Kẻ giàu - không thể nhận biết thêm -
Tuy nhiên - mắt giản dị của em,
Nhiều vàng cũng không là gì cả -
Thưa Ngài – xin tìm lại - cho em!