09/08/2022 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em mất thế gian – vào một ngày!”
“I lost a World — the other day!”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/02/2022 07:43

 

Nguyên tác

I lost a World — the other day!
Has Anybody found?
You’ll know it by the Row of Stars
Around its forehead bound.

A Rich man — might not notice it —
Yet — to my frugal Eye,
Of more Esteem than Ducats —
Oh find it — Sir — for me!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em mất thế gian – vào một ngày!
Có ai tìm thấy hỏi có ai?
Dải Ngân hà chắc anh biết đấy
Buộc ràng quanh nó ở trên mây.

Kẻ giàu - không thể nhận biết thêm -
Tuy nhiên - mắt giản dị của em,
Nhiều vàng cũng không là gì cả -
Thưa Ngài – xin tìm lại - cho em!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Em mất thế gian – vào một ngày!”