Em biết lòng dạ Đàn bà vĩ đại—
‘Riêng em thì chỉ được ít mà thôi...
Và tim đàn bà lớn nhất trên đời
Có thể giữ một Mũi tên — quá đủ—
Và do đó, bởi chính em hướng dẫn,
Em dịu dàng hơn, xoay sở theo em.