15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 17:19, số lượt xem: 143

Một trượng bằng bốn mét chiều dài.
Người trượng phu thì thích hiền tài.
Người xưa, coi trọng anh hào kiệt.
Văn võ, chọn vần đối đáp vua.
Là vua nghĩa khí còn cao thượng.
Trượng phu hơn hẵng mới làm vua.
Là phận tôi tớ, dám hơn vua?
Vạn lần bất kính, đều bất trung.
Một lời sai, vạn lần đều trãm.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020