Đã từng xem những bộ phim cổ trang thời vua chúa Việt Nam và các nước. Sau khi xem, đã để lại những cảm nghĩ sâu sắc (khi có nói lên vấn đề vua và các hạ thần có chuyến đi thị sát, đề ra chính sách để lo cho dân, thấy được nhiều cuộc sống của người dân).

Thiên đàng địa ngục không tự nhiên mà có, mà là do bản thân tạo ra!!
donvidodientroR
https://oan-inh-duy-manufacturer.business.site/
https://business.google.c...ts/l/17411659916894735360
https://business.google.c...ts/l/16802770093697007992