15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/03/2021 08:40, số lượt xem: 108

Đường từ dinh đi đến chùa đình,
Trong đình, thầy tướng số biết âm dương.
Đương cúng dường, lòng còn đinh ninh.
Là người sang trọng trong dinh diệu huyền.

Tp.HCM, 30/01/2021
Báo Mạng Internet