Trung thu là tết trẻ thơ
Nhà nhà xếp quả, cúng thờ vầng trăng
Khói nhang thành đám mây giăng
Cưỡi mây trăng hưởng, trần đang cúng mình
Trẻ thơ chơi ngợp sân đình
Đùa nô hò hét, rập rình múa lân
Nhà nhà thắp ngọn kéo quân
Nhấp nha, nhấp nhoáng khi gần, khi xa
Đèn sao chen với đèn nhà
Trăng tròn trố mắt: sao sa hết rồi
Đêm nay mấy trẻ mồ côi
Có trong cái đám, sao rơi không nào?
Nhờ trăng ngó hộ xem sao
Có không, không có thế nào hỡi trăng!