Nghìn trùng một ngắm, biển thênh thênh,
Ăm ắp chân mây, nước dập dềnh.
Rồng cá chen sông đua nhảy múa,
Thuyền bè lướt gió mặc tung hoành.
Tấc hồn cung nữ vàng thêu sóng,
Thuyền chiến vua Trần lái chệch kênh.
Nợ hẹn Diêm Vương nay đã trả,
Không hề dâng sóng lật thuyền mành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.