Chuyện lạ lạ kỳ đời
Chuyện mặt trời nằm xuống

Philippe Souppault

Dọc theo triền đời mình
tôi rong ảo vọng

Dọc theo triền ký ức
cuồng lưu nhớ nhung

Dọc theo kè đời câm
rỉ vết mộng thương

Dọc theo triền số mệnh
tôi cai sữa cô đơn

Dọc đôi bờ cô đơn tôi
mặt trời đang nằm xuống

Dọc đôi bờ cô đơn tôi


Nguồn:
1. Dương Tường, Mea culpa và những bài khác, NXB Hải Phòng, 2005
2. Tạp chí Sông Hương, số 196, tháng 5-2005
tửu tận tình do tại