Tình khúc 24

24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
Đại lộ tháng tư.

Gửi lại Em
tờ thư 24 gác mưa
Mùi hoa sữa
24 miền hoài niệm
Cơn mơ
Chợt hiện chợt tan

Gửi lại Em
24 lối công viên
24 vầng trăng góa
Anh gủi lại Em tất cả
Riêng đêm Em xỏa
24 quầng bóng xuống đời
Anh giữ lại cho anh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.