Người về Cao Bằng mùa xuân
Mõ trâu lóc cóc
Mõ trâu điểm nhịp
Thời gian luân hồi.

Mùa xuân trên lưng trâu
Người chăn thả
Hoang sơ giữa đại ngàn
Buộc vào cổ trâu
Tiếng Mõ
Buộc vào cổ trâu
Thời gian...

Người về Cao Bằng mùa xuân
Núi đồi căng nở
Buộc vào lưng chừng trời
Hoa đỏ
Buộc vào
Lưng chừng trời...

Người về Cao Bằng
Mùa xuân
Phất mộng bông lau
Lưng đèo trắng xóa.