Em về giã gạo ba trăng,
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo,
Anh biết em có liệu được vầy.
Trần trần như Cuội trong trăng,
Biết rằng cha mẹ có bằng lòng không.
Để anh chờ đợi luống công?


Khảo dị:
Em về giã gạo ba giăng,
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Cao Bằng xa lắm anh ơi,
Anh về gánh nước giếng thơi cho gần.
Em về giã gạo ba trăng,
Để anh múc nước Cao Bằng về vo.
Ai về giã gạo ba giăng,
Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001