Mưa bụi bay bay xoan ướt hoa
Gió nồm thổi chín quả sơn tra
Đi quên đường núi dài hay ngắn
Oanh hót líu lo suốt đến nhà


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)