Cũng vì bờ mi nhỏ
Dấu lòng trong túi lệ
Ẩn duyên nơi phượng đỏ
Huế trao ngàn thế hệ.

Cũng vì thơ xanh mướt
Tặng lẽ đời xuôi ngược
Tóc mây xây mộng ước
Huế giọt mồ hôi nhanh.

Cũng vì dòng hương nguyện
Mà mùa xưa giấc quyện
Dõi vòng đời quyến luyến
Huế vương lòng xanh lam.

Cũng vì yêu cô tịnh
Không xanh muốn toạ thiền
Tạ Trời cao tôn kính
Huế trọn đời tiên Thiên.

Sài Gòn, 10.7.2016 Vào thăm Mùa Xưa của Từ Nguyễn.