Cô lẽ ai cô lẽ
Mày cau trán mày cau
Bên nhau chẳng bên nhau
Châm chích buồn châm chích

Khuyến khích đi khuyến khích
Hồng môi rực hồng môi
Yêu thôi cứ yêu thôi
Chẳng lả tình chẳng lả

Gò má thẹn gò má
Một vai đỡ một vai
Trần ai gánh trần ai
Lóng lánh miền lóng lánh

Giá lạnh sao giá lạnh
Lòng rơi đỡ lòng rơi
Chơi vơi ngút chơi vơi
Mây đắm trời mây đắm

Xanh thắm ôi xanh thắm
Trao thương giọt trao thương
Lạ lắm Ngài lạ lắm
Thiên vương hỡi Thiên vương!

Hồn Biển, 12/1/2017