Chàng bén duyên nàng bóng cửa trông
Hai mùa xưa ấy vốn đồng lòng
Chốn vàng dịu dặt hây hây thẹn
Cõi giá ấm nồng lộ lộ mong
Hạ ướm xuân cầm hương tiết thảo
Thu giao đông kết sắc mùa vông
Từ đây Thiên Ý soi khắp nẻo
Mái ấm con đàn, cháu thật đông.

Hồn biển-Hoạ theo thi phẩm “Vào Đông” của nữ sỹ Thi Hoàng đăng trên thivien.net