Lá đan xanh nền trời
Dâng ký ức ngàn khơi
Về Cao Xanh diệu vợi
Đong đầy nỗi tình vơi.

Tâm giao cùng cô Hồng Vân