Giả nhân giả nghĩa thế nào
Nuôi điều hư ảo lòng trao giống hời
Mơ hồ gieo giữa trời tươi
Mầm cây tai hại lãi lời cạnh tranh
Này hoa ngũ sắc chen cành
Này là quả độc thong manh tính người.

Trăm năm cuộc sống sinh sôi
Tìm về chân lý tận nôi tâm lòng
Tìm trong hơi thở thanh trong
Tìm trong nếp nghĩ thong dong ánh nhìn
Lương tâm lọc chắt giữ gìn
Dưỡng nuôi chí thiện vàng nghìn nghĩa ân.

Thiện chân hay giả thiện chân
Cây đời kết trái phân thân tỏ tường
Tình trường lối bước nhu cương
Yêu thương chỉ có một đường phụng sinh
Hôm nay Thiên chúa tỏ mình
Ngài trao nhân loại thánh linh dẫn đường.

Khôn ngoan với đức can trường
Cây sinh quả tốt một dường phong nhiêu
Đón vào thần khí bao nhiêu
Hoa thơm lợi thảo trái nhiều bấy nhiêu
Vườn ươm linh thánh sớm chiều
Hoa linh hồn nở mỹ miều đức tin.

Đức tin giống tốt đi tìm
Từ Lời hằng sống nổi chìm ruộng sâu
Bình minh cho đến canh thâu
Ngẫm suy lời Chúa nhiệm mầu lớn lên
Cây cao bóng cả khắp miền
Trời sinh trời dưỡng nhân hiền, con Cha!

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng"." (Mt 7, 15-20)
Hồn Biển, Đồng Xanh Thơ Sài Gòn,
Thứ Tư, 28/6/2017