Con muốn làm chén thánh
Để giữ Chúa con yêu
Dọn cõi lòng thanh sạch
Con được Chúa yêu nhiều.

Chén thánh bằng vàng ròng
Chứa đựng Máu Cực Thánh
Ôi quả điều diễm phúc
Hằng ngày con trông mong.

Tê-rê-sa nhỏ bé
Một báu vật của Cha
Nụ hồng luôn hé nhẹ
Đón Mắt Cha ngọc ngà.

Chúa ban cõi lòng này
Quý hơn chén vàng đó
Được Chúa hằng ngự trị
Hiến tế mỗi sớm mai.

Cha tặng áo hiền thê
Ban con lòng chén thánh
Đón Phu Quân trở về
Máu hiến lễ Can-vê.

Con ước mãi Chúa ơi
Đi gieo Chúa muôn nơi
Bay bay muôn cánh mỏng
Sống với Chúa trọn đời.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết “Con muốn làm một chén thánh, để ở đó, con sẽ tôn thờ Máu thánh Chúa”
Hồn biển phóng tác theo “Truyện Một Tâm Hồn” của Thánh Nữ Têrêsa HĐG.
GX Mông Triệu, 30/7/2015