Cội yêu
Tạo hoá
vũ hoàn hiền

Thoáng chốc
nhân sinh
đến cõi Thiên

Nhân loại
đại ngàn
Cha Thương Xót

Trần gian
chốn tạm
giấc mộng huyền.

Hồn biển-Dã tràng cát
Cảm hoạ cùng Huyền Cầm