Vườn đời
bát ngát triệu hoa
Lung linh nhân cách
Quyện hoà thinh không

Đường đời
Kết khối sông Đông
Sống trong băng lạnh
Ấm dòng nhân gian

Đời người
Một chuyến đò sang...
Đáo giang nhập thế
Lối ngang tạ từ...

Bóng đời
Dẫu có thực hư
Chính tâm cốt cách
Vẫn từ...
Thiên duyên.

Chốn đời
Thượng đế ân ban
Cho ta sự sống
Vĩnh hằng từ đây.

Hồn Biển,12/7/2017, cảm hoạ cùng nữ sỹ Tú Yên
trong thi phẩm "Ngày qua".